2557-01-21

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล         นาย ชิษณุพงศ์  เอกวิกานนท์
รหัสนักศึกษา         564189064

วัน-เดือน-ปีเกิด      17 กรกฎาคม พ.ศ.2537
คติประจำใจ          ไม่มีอุปสรรคใดยากเกินความสามารถของเรา
จบการศึกษาจาก    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
กรุ๊ปเลือด  B
ปัจจุบันศึกษาที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  คณะ ครุศาสตร์    เอก  พลศึกษา